ပညာေတာ္သင္ course (留学コース)

ဂ်ပန္မွာ ပညာေတာ္သင္သြားမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္လာသည္။

ဂ်ပန္တကၠသိုလ္၊ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းေက်ာင္း ၊အထူးျပဳဘာသာရပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ခ်င္ သူမ်ားအတြက္ course ျဖစ္သည္။

ဒီသင္ရိဳးညႊန္းတန္းတြင္ basic level,intermidiate level,advanced level ဟုရိွျပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိ level နွင့္ကိုက္ညီေသာ ဂ်ပန္ဘာသာအဆင့္ကိုသင္ၾကားနုိင္သည္။ ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႕ဆႏၵရိွသူမ်ား ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္လမ္းညႊန္မွဳမ်ားျဖစ္သည္။

ဗီဇာ

ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာလိုအပ္သည္။

လူ၀န္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႕ ေနထိုင္ခြင့္ေလ်ာက္ထားျခင္းကို TIJ ေက်ာင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ေရးေျဖစာေမးပဲြ၊လူေတြ႕စာေမးပဲြမ်ားကိုေဆာင္ရြက္၍၊ ပညာေတာ္သင္ရန္ရည္ရြယ္သူမ်ားရဲ႕ အေျခခံသင္ၾကားနိဳင္မွဳစြမ္းရည္ နွင့္ စရိတ္ကုန္က်နိဳင္မွဳတို႕ကို ညိွနိွဳင္းကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေပးသည္။ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ TIJ ေက်ာင္းသည္ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

Course အမ်ိဳးအစား၊သင္တန္းအခ်ိန္

Course ေက်ာင္း၀င္ခ်ိန္ သင္ၾကားမွုအခ်ိန္ သင္တန္းခ်ိန္
၂နွစ္ ၄လ ၁၆၀၀ နာရီ မနက္ ၉:၀၀ မွ ၁၂:၃၀
မြန္းလဲြ ၁၃:၀၀ မွ ၁၆:၃၀
၁နွစ္၉လ ၇လ ၁၄၀၀ နာရီ
၁နွစ္၆လ ၁၀ လ ၁၂၀၀ နာရီ
၁နွစ္၃လ ၁လ ၁၀၀၀ နာရီ

 

ေက်ာင္းစရိတ္ကုန္က်ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍

ေက်ာင္းစရိတ္

Please check Tuition fees list.

 

ေက်ာင္း၀င္ေသာအခါအျခားလိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေက်ာင္း၀င္ေသာအခါအျခားလိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္တစ္ခုမွာႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္က်န္းမာေရး အာမခံံစနစ္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးသည္ ေန႔စဥ္ေနထိုင္သြားလာသူမ်ားျဖစ္၍ မေတာ္တဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း၊ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက က်န္းမာေရးအာမခံေပးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ေဆးကုသစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ 30% ကိုသာ ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံစနစ္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအာမခံေငြကို ေက်ာင္းမွတေပါင္းတည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ေပးေဆာင္ရပါမည္။

Please refer to the English page for details.

 Contact us

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP