တနလာၤမွ ေသာၾကာ course (平日コース)

TIJの日本語学習・平日コース:日本語で生活できたら、生活は少し鮮やかになっていきます

ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေနေသာ နိုင္ငံျခားသားအတြက္ မိသားစု၊အလုပ္ခြင္စသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ အဆင္ေျပရန္ ျပဳစုထားေသာ course ျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္မွာ လွုပ္ရွားရုန္းကန္မွု၊ အလုပ္တြင္းဆက္ဆံေရးတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ယူနိုင္ေသာအတန္းမ်ားလည္း စီစဥ္ထားသည္။

ဂ်ပန္ဘာသာစြမ္းရည္စစ္စာေမးပဲြကိုေအာင္ျမင္ဖို႕ ဦးတည္ထားေသာ အတန္းလည္းရိွသည္။

ထူးျခားခ်က္

基礎週5コース:生活や仕事に役立つ日本語を平日にまなびたい 外国人子女に生活のための日本語を学ばせたい
日本語能力試験に合格したい 外国人子女・帰国子女を日本の大学・専門学校に進学させたい 土曜日コース:土曜日に日本語を学びたい

 

အေျခခံတစ္ပတ္မွာ ၅ရက္အတန္း

基礎から固める・TIJの日本語 基礎週5class

အေျခခံတစ္ပတ္ ၅ရက္အတန္းတြင္ အဆင့္၃ဆင့္ခဲြထားျပီးေတ့ာ တဆင့္ျပီးတဆင့္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္ရ႕ဲေန႕စဥ္လွဳပ္ရွားမွဳနွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အေျခခံက်ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို တတ္ေျမာက္နိုင္သည္။

 

ေန႕ရက္ ၊အခ်ိန္၊ အစီအစဥ္၊ သင္တန္းေၾကး၊ သင္ရိဳးညႊန္းတမ္း

ေန႕ရက္ အခ်ိန္ သင္တန္းေၾကး သင္ရိဳးညႊန္းတမ္း
တနလၤာ မွ ေသာၾကာ ၁၃၀၀ မွ ၁၆၀၀
စာသင္ခ်ိန္ ၄၅မိနစ္/၁ခ်ိန္ x ၄ဩိမ္
ေမးခြန္းေမးခ်ိန္ ၁၀မိနစ္
နားခ်ိန္ ၂၀မိနစ္

၁၂၀၀၀၀ ယန္း
အခြန္သီးသန္႕ေပးရန္
၆၀၀ယန္း/၁ခ်ိန္ x ၂၀၀နာရီ

စကားေျပာ
သဒၵါ
အေရး
ခမ္းဂ်ိ
စာစီကုံး
စာပိုဒ္နားလည္မွုစြမး္ရည္
အသံထြက္

 

ページの先頭へ

 

ဂ်ပန္စာ Intermediate level စာေမးပြဲအတန္း

TIJで中級日本語能力試験対策クラス

ミャンマー語:足りない所を補うဒီအတန္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာကပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ သင္ၾကားေနပါတယ္။ (ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ) ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီးဂ်ပန္စာကိုသင္ၾကားေလ့လာရပါတယ္။
စာေမးပြဲအတြက္စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား ျဖင့္သင္ၾကားျခင္း၊ဂ်ပန္ဘာသာသတင္း၏လြယ္ကူသည့္သတင္းမ်ား
ကိုနားေထာင္ျခင္း၊သတင္းစာ၌ပါ၀င္ေသာသတင္းမ်ားအားဖတ္ျခင္း၊မိမိရဲ႔သေဘာထား မ်ားအားေဆြးေႏြးျခင္း
တို႔တြင္လိုအပ္ေသာစကားေျပာနဲ႔စာစီစာကုံး စတာေတြကိုေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါတယ္။
ကုိယ္ကလိုအပ္တယ္လို႔ထင္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးပါ၀င္သင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔ – အခ်ိန္ – ရက္ – သင္တန္းေၾကး – သင္ရုိးညႊန္းတမ္း

ေန႔ အခ်ိန္ စာသင္စရိတ္/သင္တန္းေၾကး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း
တနလၤာ-ေသာၾကာ ပထမအခ်ိန္ ၉း၀၀ – ၉း၄၅
ဒုတိယအခ်ိန္ ၉း၄၅ – ၁၀း၃၀
(အေမး၊အေျဖခ်ိန္ ၁၀း၃၀ – ၁၀း၄၀)
တတိယအခ်ိန္ ၁၁း၀၀ – ၁၁း၄၅
စတုတၳအခ်ိန္ ၁၁း၄၅ – ၁၂း၃၀

တပတ္ကို၄ႀကိမ္ း ၇၅၀ ယမ္း/၁ႀကိမ္
၁ပတ္ ၅ – ၁၂ႀကိမ္ း ၇၀၀ယမ္း/၁ႀကိမ္
၁ပတ္ ၁၃ – ၁၆ႀကိမ္ း ၆၅၀ယမ္း/၁ႀကိမ္
၁ပတ္ ၁၇ႀကိမ္အထက္ ၆၀၀ယမ္း/၁ႀကိမ္
(ကုန္က်စရိတ္အခြန္)

Intermidiate level သင္ရုိးညႊန္း
တရုတ္စာလုံး(kanji)
စကားေျပာ(speaking)
စာဖတ္ျခင္း(reading)
နားေထာင္ျခင္း(Listening)
N2သဒၵါ(N2 Grammar)

 

ページの先頭へ

 

Please refer to the English page for details.

 

Contact form

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP