စေနေန႔တန္း(土曜日コース)

စေနအတန္း

ဒီအတန္းကေတာ့Level၃ခုအတူတူဂ်ပန္စာကိုတပတ္ရဲ႔ပိတ္ရက္မွာအသုံးခ်ၿပီးသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေ၀ါဟာရမ်ားကိုသင္ယူႏုိင္ၿပီးသဒၵါက်က်စကားေျပာကိုမရတဲ့လူဆီကေန ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲရဲ႕သဒၵါကို နားလည္ၿပီးေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ႏိုင္ၿပီးတျခားလူမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ရတဲ့လူမ်ားလုပ္လိုေသာ လူမ်ားအတြက္လိုအပ္တဲ့ ဂ်ပန္စာကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

img_saturday_img2_mm

(ရုိးရုိးရုံးခ်ိန္မွာစာေလ့လာခ်င္တဲ့သူက(ပုံမွန္ရုိးရုိးၾကားရက္အတန္း)ကိုၾကည့္ပါ)

 

ေန႔ – အခ်ိန္ – ရက္ – သင္တန္းေၾကး – သင္ရုိးညႊန္းတမ္း

အေျခခံတန္း(Basic Level)

ေန႔ အခ်ိန္ စာသင္စရိတ္/သင္တန္းေၾကး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း
ပထမအခ်ိန္၊ ဒုတိယအခ်ိန္ တတိယအခ်ိန္၊ စတုတၳအခ်ိန္
စေနေန႔ ပထမအခ်ိန္ ၁၃း၀၀ – ၁၃း၄၅
ဒုတိယအခ်ိန္ ၁၃း၄၅ – ၁၄း၃၀
အေမးအေျဖခ်ိန္ ၁၄း၃၀ – ၁၄း၄၀
တတိယအခ်ိန္ ၁၅း၀၀ – ၁၅း၄၅
စတုတၳအခ်ိန္ ၁၅း၄၅ – ၁၆း၃၀

၈၅၀ ယမ္း/၁ႀကိမ္
(ကုန္က်စရိတ္အခြန္)

စကားေျပာ
(speaking)
သဒၵါ
(Grammar)

Pre Intermediate Level

ေန႔ အခ်ိန္ စာသင္စရိတ္/သင္တန္းေၾကး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း
ပထမအခ်ိန္၊
ဒုတိယအခ်ိန္
တတိယအခ်ိန္၊
စတုတၳအခ်ိန္
စေနေန႔ ပထမအခ်ိန္ ၁၃း၀၀ – ၁၃း၄၅
ဒုတိယအခ်ိန္ ၁၃း၄၅ – ၁၄း၃၀
အေမးအေျဖခ်ိန္ ၁၄း၃၀ – ၁၄း၄၀
တတိယအခ်ိန္ ၁၅း၀၀ – ၁၅း၄၅
စတုတၳအခ်ိန္ ၁၅း၄၅ – ၁၆း၃၀
၈၅၀ ယမ္း/၁ႀကိမ္
(ကုန္က်စရိတ္အခြန္)
စကားေျပာ
(speaking)
နားေထာင္းျခင္း
(Listening)၊
ေ၀ါဟာရ
(Vocabulary)

Intermediate Level

ေန႔ အခ်ိန္ စာသင္စရိတ္/သင္တန္းေၾကး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း
ပထမအခ်ိန္၊
ဒုတိယအခ်ိန္
တတိယအခ်ိန္၊
စတုတၳအခ်ိန္
စေနေန႔ ပထမအခ်ိန္ ၉း၀၀ – ၉း၄၅
ဒုတိယအခ်ိန္ ၉း၄၅ – ၁၀း၃၀
အေမးအေျဖခ်ိန္ ၁၀း၃၀ – ၁၀း၄၀
တတိယအခ်ိန္ ၁၁း၀၀ – ၁၁း၄၅
စတုတၳအခ်ိန္ ၁၁း၄၅ – ၁၂း၃၀

၈၅၀ ယမ္း/၁ႀကိမ္
(ကုန္က်စရိတ္အခြန္)

သဒၵါ
(Grammar)
စကားေျပာ
(Speaking)

*သင္ၾကားမည့္အတန္းအလုိက္စာသင္တန္းခပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းသင္ၾကားေရးေထာက္ကူပစၥည္းစရိတ္အား သက္သက္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

 

Please refer to the English page for details.

 

Contact form

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP