အဖဲြ႕လိုက္ကာလတိုပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ course  短期留学

百聞は一見にしかず。TIJの短期留学で日本を良く理解しましょう

日本の豊かな文化を、TIJの短期留学で体験しましょう

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား၊အထက္တန္းေက်ာင္းသား၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသားစသည္ျဖင့္ အဖဲြ႕(၁၂ ေယာက္
နွင့္အထက္)မ်ားျဖင့္ ကာလတိုဂ်ပန္စာေလ့လာျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဂ်ပန္စာကိုသင္ယူရင္းနွင့္ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုပါအေတြ႕အၾကဳံရရိွေစျခင္း၊ ကိုယ့္နိုင္ငံကိုျပန္
သြားျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ ေျပာျပနိုင္ေသာစိတ္၀င္စားစရာမ်ား ကိုရရိွျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။
(ဂ်ပန္ကိုလာခဲ့ရလို႕ကံေကာင္းသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံကိုသိခြင့္ရလို႕ကံေကာင္းသည္။)လို႕အမွတ္ရေနျပီးအဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အမွတ္တရမ်ားကို TIJ ေက်ာင္းမွျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။

浅草寺・築地市場、お台場…日本の東京の有名な場所を楽しみましょう

ဂ်ပန္မွာေပ်ာ္ရြင္စြာနွင့္ မိမိဆႏၵရိွေသာ ယဥ္ေက်းမွဳအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရရိွျခင္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားလည္ပတ္နိုင္ျခင္း၊ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ဖလွယ္ပဲြမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ာကိုလညး္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။
ကုန္က်စရိတ္ကို programme ေပၚလိုက္ျပီး ေဆြးေႏြးနိုင္ျခင္း။

 

တစ္ဦးခ်င္းသမားမ်ားအတြက္

Please refer to the English page for details.

 

Contact form

Photo Gallery TIJ通信

PAGETOP